ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (รองประธานกรรมการ)

นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ (เปิ้ล)

ตำแหน่ง นักวิจัย
Collaborative Research Program, ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ว และ ท (STDB),
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (Oil)
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
sawvakon@buu.ac.th

นางสาววรรณภา แตกปัญญา (เตย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
STI Business Incubation, Research to market
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
Wannapa.ta@go.buu.ac.th

นางสาวลลิตา อินทรประสาท (แนน)

ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
งานสารบรรณ
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
lalita.in@go.buu.ac.th

นางสาวจุฑามาศ ปานทับ (อีฟ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Strengthen laboratory, RD Facility Boost Up
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
jutamas.pa@go.buu.ac.th

นางสาวปทิตตา ก๋าวงค์ (กวาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (Oil),
Area-based Innovation for Community,
Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
patitta.ka@go.buu.ac.th

นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์ (ฝ้าย)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
STI Business Incubation, T1: Class to Work platform
New Gen Technopreneur
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
arisa.su@go.buu.ac.th

นางสาวอสมาภรณ์ จิตพินิจยล (จิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (Oil), การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,
แผนงานบริการออกแบบนวัตกรรม Innovation Design Centre
โทร 038-102-222 ต่อ 3383
asamaporn.ji@go.buu.ac.th