VISION

"นิคมวิจัยสำหรับเอกชน เพื่อรากฐานที่มั่นคงของประเทศไทย”

MISSION

ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
เชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการ

PURPOSE

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง
แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service)
ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจให้กับภาคอุตสาหกรรม
ทุกขนาด ภาคธุรกิจบริการ
และวิสาหกิจชุมชน

วีดีโอเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก

ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ Youth APEC BCG Symposium เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ ร่วมเสนอแนวทางการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ของตน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

การบรรยายในกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่ยมโยงอุตสาหกรรม 4.0 คลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ กทม. และปริมณฑล

งานแถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศ ปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ”

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STDB)

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ติดต่อเรา

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131